O szkole

 

Gimnazjum nr 3 zostało powołane do życia dnia 1 września 1999 roku. Wcześniej, od roku 1962 w budynku przy ul. Kochanowskiego mieściła się Szkoła Podstawowa nr 3 Jeszcze przez dwa lata nasze gimnazjum dzieliło gmach ze Szkołą Podstawową, która zakończyła swą działalność w 2001r. Szkoła Podstawowa nr 3 co prawda przestała istnieć, ale zachowała się pamięć o jej dokonaniach i chlubnej tradycji.

Dyrektorem Gimnazjum nr 3 na mocy Aktu Powołania od dnia 1 września 1999r. jest Pani Wioletta Bilińska. Obowiązki wicedyrektora pełni Pani Neonila Kuropka

Od roku szkolnego 2017/2018 szkoła została przekształcona w Szkołę Podstawową nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich.

 

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. W naszym życiu odwołujemy się do wartości najwyższych, w tym platońskiej triady: Prawda - Dobro - Piękno.

Jesteśmy w Dolnośląskiej Sieci Szkół Wpierających Uzdolnienia. Naszym uczniom stwarzamy możliwość rozwijania pasji i uzdolnień również poprzez realizację ciekawych projektów własnych i zewnętrznych takich jak: „Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha” , „PoMosty Wrocławia”, „Noc Biologów” i wiele innych.

Posiadamy certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo. Mamy świetnie wyposażoną pracownię do zajęć edukacji dla bezpieczeństwa. Nasi absolwenci potrafią zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale też sprawnie udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej, w tym zastosować defibrylator.

Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie.W tym zakresie prowadzimy wiele programów i projektów profilaktycznych, również w czasie wolnym od zajęć.

Przygotowujemy do życia w nowoczesnym społeczeństwie.. Duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych (j. angielski, j. niemiecki i j. hiszpański) i informatyki. Uczniowie mają możliwość praktycznego wykorzystania znajomości języków podczas wyjazdów zagranicznych oraz warsztatów międzynarodowych(anglojęzycznych) EuroWeek. Prowadzimy wymianę ze szkołą w Jaunay Clan (Francja) - miastem partnerskim Oleśnicy. Podczas zajęć wiedzy o społeczeństwie uczą się życia w globalnym świecie. Realizujemy program Erasmus Plus wraz ze szkołą z Wyspach Kanaryjskich (Fuerteventura)

Kładziemy nacisk na twórcze myślenie uczniów. Odbywają się zajęcia kreatywnego myślenia i zajęcia z programowania i robotyki

Wysoko kwalifikowana kadra nauczycielska, spełniająca wszystkie wymogi formalne, stara się wychowywać uczniów w szacunku dla drugiego człowieka, Wiele miejsca w naszych programach zajmuje edukacja kulturalna, europejska, medialna, ekologiczna i prozdrowotna.

Staramy się przygotować młodzież do aktywnego życia dorosłego. Podczas realizacji obowiązkowej, czwartej godziny wychowania fizycznego uczniowie mają okazję nauczyć się grać w kręgle,boule, wspinać na ściance, jeździć na nartach, rowerach, kajakach, pływać,zażywać wszelkiej dostępnej rekreacji. 

Nasi uczniowie osiągają duże sukcesy dydaktyczne i sportowe. Corocznie mamy wielu finalistów i laureatów różnego rodzaju konkursów i zawodów, ale najważniejszy jest dla nas indywidualny sukces ucznia.

W naszej szkole bardzo troszczymy się o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów, organizujemy różnorodne zajęcia profilaktyczne prowadzone przez specjalistów: pedagogów, psychologów,terapeutów, organizujemy spotkania z przedstawicielami policji i kuratorów sądowych.

Nasi uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych oraz zdobywają wiele sukcesów na różnych płaszczyznach. Są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole ponadgimnajzalnej.

Zapraszamy na naszą stronę www.gim3.olesnica.pl i na facebook, gdzie opisujemy nasze działania

Szkoła dysponuje:

 • nowoczesną pracownią przyrodniczo - matematyczną
 • dobrze wyposażonymi w tablice, monitory interaktywne i projektory pracowniami przedmiotowymi
 • salą specjalnie dostosowanymi do zajęć artystycznych
 • pracownię do zajęć fotograficznych
 • dobrym zapleczem sportowym (hala i sala sportowa, sala lustrzana do ćwiczeń gimnastycznych), boiska
 • czytelnią, w której działa Centrum Informacji Multimedialnej,
 •   nowocześnie przygotowanymi salami dla oddziałów przedszkolnych, klas I i II oraz świetlicami
 • sklepikiem "ZDROWIK" oferującym zdrową żywność 

W roku szkolnym 2018/2019 naszym kandydatom oferujemy:

 • W klasach I rozszerzoną naukę języka angielskiego oraz naukę programowania
 • W klasach IV program matematyki z połączeniem nauki programowania, grę w szachy,
 • W klasach VII laboratoryjne (podział na grupy) zajęcia w nowoczesnej pracowni przyrodniczej na biologii i chemii oraz mozliwosć wyboru języka hiszpańskiego jako drugiego języka obcego

MODEL ABSOLWENTA

Nasz absolwent:

- dba o rozwój intelektualno-emocjonalny

- osiąga sukces na własną miarę

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji

- posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy

- umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć

- rozwija zainteresowania, talenty i pasje

- jest przygotowany do nauki w szkole ponadgimnazjalnej

- potrafi dotrzeć do swoich uczuć i radzić sobie z nimi

- wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie

- zachwycając się różnorodnością świata, umie zachować własną indywidualność

- jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych

- jest kulturalny

- docenia wagę więzi międzyludzkich

- z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadawalający jego i innych sposób

- umie współpracować w grupie

03 czerwca 2005r. szkoła otrzymała imię Podróżników i Odkrywców Polskich oraz sztandar, którego wzór został zaprojektowany przez ówczesną uczennicę szkoły  - Martę Świtoń.